Zoeken
Zoeken

Algemene voorwaarden BuurtPas

Algemene voorwaarden Laurens BuurtPasDienstverlening BuurtPas 

1. BuurtPas welke onderdeel uitmaakt van de activiteiten van Laurens, bemiddelt zonder winstoogmerk voor leden uit met name Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Barendrecht en Lansingerland in een breed dienstenaanbod met een goed kwaliteitsniveau op het gebied van zorg-, woon- en welzijnsdiensten en heeft als doel het leefcomfort van het lid hiermee te verhogen. 

 

 2. BuurtPas tracht dit doel te realiseren door: 

a. Het bemiddelen tussen vrager en aanbieder tegen een gunstige prijs- en kwaliteitsverhouding 

b. Het doorverwijzen van het lid naar een organisatie die de gevraagde dienstverlening kan leveren, 

c. Het verstrekken van informatie over de aangeboden dienstverlening; 

d. Het verzorgen van telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren; 

 

3. De dienstverlening die BuurtPas aanbiedt, wordt bekostigd uit lidmaatschapsgelden. Afhankelijk van eventuele aanvullende ziektekostenverzekeringen kan het zo zijn dat de zorgverzekeraar een deel van bepaalde diensten of cursussen vergoedt. In principe zijn de kosten voor de diensten en cursussen in het kader van dit lidmaatschap echter voor eigen rekening. 

 

4. BuurtPas screent de aangeboden dienstverlening op de volgende criteria, die voor het lid van belang zijn:

a. goede kwaliteit; 

b. goede service; 

c. leveringsbetrouwbaarheid; 

d. gunstige prijs met veelal een korting voor het individuele lid. 

 

5. BuurtPas spant zich tegenover het lid in om het dienstenaanbod zo veel mogelijk af te stemmen op de vraag van haar leden. 

 

6. BuurtPas is intermediair tussen haar leden en dienstverleners. Het lid is zelf opdrachtgever van de dienstverlener en betaalt de dienstverlener rechtstreeks voor zijn geleverde dienst(en) zonder tussenkomst van BuurtPas. 

 

7 BuurtPas is intermediair tussen haar leden en dienstverleners en beperkt zichzelf in deze rol tot het doorverwijzen en aanmelden van leden bij dienstverleners. Daarna is het lid zelf opdrachtgever en kan deze ook alleen de dienstverlening wijzigen of annuleren. Hierin kan de BuurtPas geen rol nemen.Het lidmaatschap 

8. Indien een consument in aanmerking wil komen voor de korting op de dienstverlening van BuurtPas  zonder dat men lid is, dient men eerst lid te worden van BuurtPas.

9. Een consument wordt als lid aangemerkt op het moment dat deze zich schriftelijk, telefonisch of digitaal aangemeld heeft.

10. Het lidmaatschapstarief geldt per huishouden en wordt jaarlijks opnieuw door BuurtPas vastgesteld. Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 1 jaar en geldt tot wederopzegging. Het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging beëindigd worden vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Een eventuele  tariefwijziging zal daarom ruim voor deze datum bekendgemaakt worden via de website.  Bij beëindiging met onmiddellijke ingang tijdens een lopend kalenderjaar wordt de contributie niet gerestitueerd.  

 

11. Een inschrijving voor het ontvangen van de nieuwsbrief staat los van een lidmaatschap, deze is namelijk gratis. Bij het afmelden van de BuurtPas wordt het lid ook niet automatisch uitgeschreven uit de mailinglijst van de nieuwsbrief, maar moet de klant dit zelf doen door middel van het linkje afmelden in de nieuwsbrief.

Betalingsprocedure 

 

12 Het lid geeft middels een machtiging diens goedkeuring aan BuurtPas om het lidmaatschapsgeld 

eenmaal per jaar af te schrijven. U kunt op elk moment van het jaar lid worden van de BuurtPas en betaalt de contributie dan naar rato van het aantal resterende maanden.  De contributie kan alleen worden voldaan middels een automatische incasso.

 

 13. Het lidmaatschapsgeld wordt voor bestaande leden jaarlijks in februari geïncasseerd. 

 

14. Bestaande leden ontvangen hun pas eind januari van het nieuwe kalenderjaar. Nieuwe leden ontvangen de pas binnen 2 weken na aanvraag, het lidmaatschapsgeld wordt in de betreffende maand afgeschreven. Aansprakelijkheid
15. BuurtPas is niet aansprakelijk voor de schade die de leden lijden, noch gehouden tot vergoeding van de door de leden gemaakte (on)kosten als gevolg van werkzaamheden, diensten of producten van de dienstverleners. De dienstverleners waar BuurtPas mee samenwerkt, hebben een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Klachtenprocedure

16. BuurtPas hanteert de volgende procedure indien het lid niet tevreden is over de door de dienstverleners verrichte diensten: 

a. In het geval van een klacht over de dienstverlening dient het lid in eerste instantie rechtstreeks met de 

desbetreffende dienstverlener tot een oplossing te komen. Mocht de klacht dan niet tot tevredenheid van het lid worden opgelost, dan zal BuurtPas hierin trachten te bemiddelen, indien BuurtPas vindt dat de klacht terecht is; 

b. Indien BuurtPas over een bepaalde dienstverlener meerdere klachten heeft ontvangen, zonder dat een verbetering van dienstverlening intreedt, zal BuurtPas deze dienstverlener niet langer doorverwijzen of bemiddelen. Overig 

17. Ter bescherming van persoonsgegevens handelt Buurtpas in overeenstemming met de  privacywetgeving. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Indien een klant ook zorg  heeft bij de zorgorganisatie Laurens (waar BuurtPas onderdeel van is) mogen NAW gegevens gebruikt worden van elkaar indien dit relevant is voor de bereikbaarheid van de klant.

 

18. BuurtPas heeft het recht om dit reglement te allen tijde (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. 

 

19 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist BuurtPas. 

 

20. Op het lidmaatschap is Nederlands recht van toepassing. 

 

21. Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden van Laurens.